Fresh Nexus-GK Batch

These Nexus-GK Boxes are ready to go.